Regulamin

Niniejszy tekst określa zasady i warunki korzystania z Serwisu i jest zwany "Regulaminem"

 

DEFINICJE
 

Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.dotyk.org

Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu

Konto - indywidualny, chroniony hasłem panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Serwisie.

Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który założył swoje Konto w Serwisie.

Administrator (Administracja) - osoba lub osoby zarządzające Serwisem posiadający pełne prawa techniczne i organizacyjne potrzebne do zarządzania Serwisem

Ogłoszenie – umieszczony za pomocą specjalnego formularza na stronie publiczny anons zawierający dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika

Ogłoszeniodawca - Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie


 

1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1.1 Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 

1.2 Serwis umożliwia umieszczanie oraz przeglądanie Ogłoszeń dotyczących intymnych masaży oraz treści pokrewnych.
 

1.3 Zakazane jest umieszczanie/wysyłanie w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu reklam lub jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym lub niechcianej informacji handlowej. Wyjątek stanowią odpowiednie pola formularza dodawania/edycji Ogłoszenia.
 

1.4 Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści wulgarnych oraz innych treści naruszających obowiązujące w Polsce Prawo (min. pornografii dziecięcej, treści rasistowskich).


1.5 Korzystanie z Serwisu, w tym dodawanie ogłoszeń, jest całkowicie bezpłatne.

 


 

2.0 REJESTRACJA KONTA
 

2.1 Rejestracja polega na utworzeniu indywidualnego konta Użytkownika chronionego hasłem ("Konto")
 

2.2 Konto umożliwia zarządzanie swoimi Ogłoszeniami w Serwisie tj. dodawanie, edycja, usuwanie, promowanie, przeglądanie statystyk. Konto umożliwia ponadto dostęp do własnego schowka oraz do otrzymywania aktualnych promocji.
 

2.3 Podczas Rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie przez Użytkownika swojego adresu email niezbędnego do rejestracji, finalizacji i zarządzania kontem.
 

2.4 Na podany adres email Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości systemowe dotyczące jego Konta. Wiadomości nie mają charakteru reklamowego i są niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.
 

2.5 Do utworzenia Konta wymagane jest także skonfigurowanie własnego hasła dostępu oraz indywidualnego loginu (nazwy Użytkownika).
 

2.6 Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. 

3.0 OGŁOSZENIA
 

3.0 Użytkownik (Zarejestrowany lub Niezarejestrowany) za pomocą specjalnego formularza na stronie może dodać do Serwisu Ogłoszenie.
 

3.1 W przypadku dodania Ogłoszenia przez Użytkownika Niezarejestrowanego Użytkownik ten nie ma możliwości zarządzania swoim Ogłoszeniem (edycja, usunięcie). Usunięcie Ogłoszenia z Serwisu może odbyć się tylko przy pomocy przesłania stosownej wiadomości na adres  (tylko i wyłącznie wysłanej z adresu email podanego podczas dodawania Ogłoszenia)
 

3.2 W przypadku dodania Ogłoszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego istnieje możliwość zarządzania Ogłoszeniem (edycja, usuwanie, promowanie).
 

3.3 Ogłoszenia muszą być przyporządkowane do odpowiedniej kategorii. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii danego Ogłoszenia jeśli ta nie będzie prawidłowa.
 

3.4 Wszystkie informacje podawane podczas dodawania Ogłoszenia powinny być wprowadzane dokładnie i rzetelnie, zachowując zasady ortografii. Zabronione jest używanie wyłącznie wielkich liter.
 

3.5 Użytkownik dodający Ogłoszenie zobowiązany jest dodawać informacje tylko dotyczącego jego osoby. Wyjątek stanowi punkt 3.6 i 3.7
 

3.6 W przypadku umieszczenia Ogłoszenia w działach "Masażystki (duety)" oraz "Masażyści (duety)" niezbędne jest umieszczenie informacji dotyczących dwóch osób. W takim przypadku osoba dodająca Ogłoszenie powinna posiadać pisemną zgodę drugiej osoby, której Ogłoszenie także dotyczy, na wspomnianą czynność. Administratorzy mogą w każdym momencie zażądać przesłania wspomnianej pisemnej zgody, w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek nadużyć.
 

3.7 W przypadku umieszczenia Ogłoszenia w dziale "Salony masażu" dopuszczalne jest umieszczenie informacji dotyczących więcej niż jednej osoby. Warunki jakie należy w takim przypadku spełnić opisano w punkcie 3.6 dotyczące posiadania pisemnych zgód. Należy pamiętać, aby charakter Ogłoszenia w dziale „Salony masażu” przedstawiał przede wszystkim salon a nie tylko osoby.
 

3.8 Wszystkie zawarte informacje w Ogłoszeniach dotyczące wieku, numeru telefonu, adresu itp. muszą być aktualne i zgodne z rzeczywistością.

3.9 Na podany w Ogłoszeniu adres email, dostarczane będą wiadomości wysyłane za pośrednictwem opcji "Kontakt" widocznej w Ogłoszeniu. Wiadomość taką może wysłać każdy Użytkownik Serwisu. W przypadku kiedy Ogłoszeniodawca, w formularzu dodania/edycji Ogłoszenia, zaznaczył opcję "Nie pokazuj adresu email w ogłoszeniu", adres ten nie będzie upubliczniony, natomiast opcja "Kontakt" dalej będzie aktywna.

 

3.10 Wszystkie umieszczane w Ogłoszeniach zdjęcia powinny spełniać następujące wymagania:

a) aktualność (przynajmniej 12 miesięcy)

b) wielkość minimum 300 pikseli jednego boku

c) zdjęcie główne nie może przedstawiać odsłoniętych miejsc intymnych

d) fotografia nie może być kopią wykonaną innemu zdjęciu (monitora, kartki, zdjęcia analogowego itp.)

e) fotografie powinny być realne, wyraźne i estetyczne

g) fotografie nie mogą być zniekształcone np. poprzez nieproporcjonalną zmianę wielkości

3.11 Ogłoszeniodawca umieszczając zdjęcia w Ogłoszeniu powinien posiadać do nich prawa autorskie.

 

3.12 Dodatkowe warunki jakie muszą spełniać Ogłoszenia w dziale: "Masażystki", "Masażyści":

a) Zdjęcie musi przedstawiać tylko i wyłączne osobę, której Ogłoszenie dotyczy.

b) Numer telefonu należeć musi do osoby przedstawionej na zdjęciu. Podany numer telefonu nie może znajdować się w żadnym innym Ogłoszeniu w Serwisie w działach "Masażystki", "Masażyści".
 

3.13 Dodatkowe warunki jakie muszą spełniać Ogłoszenia w dziale: "Masażystki (duety)" oraz "Masażyści (duety)"

a) Zdjęcia muszą przedstawiać tylko i wyłączne osoby, których Ogłoszenie dotyczy.

b) Numer telefonu należeć musi do jednej z osób przedstawionych w Ogłoszeniu.
 

3.14 Dodatkowe warunki jakie muszą spełniać Ogłoszenia w dziale „Salony masażu”

a) Zdjęcia muszą przedstawiać salon masażu oraz opcjonalnie masażystki / masażystów

b) Numer telefonu należeć musi do prezentowanego Salonu Masażu.
 

3.15 Ogłoszeniodawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę z faktu, ze zamieszczone w Serwisie Ogłoszenie jest widoczne publicznie. Wszelkie informacje zawarte w Ogłoszeniu zwłaszcza wizerunek, dane dotyczące wyglądu, numer telefonu, adres email będą widoczne przez wszystkich odwiedzających stronę oraz będą indeksowane przez wyszukiwarki internetowe w sposób niezależny od Serwisu. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe w z udostępniania tych danych.
 

3.16 Ogłoszeniodawca może w każdej chwili samodzielnie usunąć Ogłoszenie z Serwisu lub dokonać jego edycji (edycja możliwa jest tylko poprzez zalogowanie się na swoje Konto).
 

3.17 Ogłoszeniodawca powinien dbać, aby na bieżąco aktualizować wszelkie informacje widoczne w Ogłoszeniach.
 

3.18 Podczas dodawania Ogłoszenia Użytkownik sam wybiera okres czasu emisji Ogłoszenia w Serwisie. 

4.0 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

4.1 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 

4.2 Wszystkie zamieszczane w Serwisie Ogłoszenia nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny.
 

4.3 Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu o charakterze awarii lub przerwy technicznej tym samym nie gwarantując ciągłości dostępu do strony.
 

4.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za składane na stronie oferty oraz za działania osób korzystających z Serwisu, w tym w szczególności za bezpieczeństwo, legalność, jakość, prawdziwość, rzetelność oraz zdolności finansowe.
 

4.5 Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe w z udostępniania danych zawartych w Ogłoszeniu.
 

4.6 Administracja Serwisu może dokonać weryfikacji informacji zawartych w Ogłoszeniach w tym także zdjęć.
 

4.7 W przypadku łamania postanowień Regulaminu Administracja ma prawo do:

a) wezwania Użytkownika do przedstawienia swoich wyjaśnień

b) wezwania Użytkownika do usunięcia lub zmiany niezgodnych treści

c) samodzielnego usunięcia niezgodnych treści

d) usunięcia lub odmowy dalszej publikacji Ogłoszenia

e) zablokowania/usunięcia Konta użytkownika

f) zablokowania numeru IP Użytkownika

g) wezwania Użytkownika do weryfikacji umieszczonych zdjęć poprzez przesłanie innych fotografii drogą email
 

4.8 Użytkownik zostanie powiadomiony o powyższym postępowaniu drogą email.
 

4.9 Administracja Serwisu czynności opisane w punkcie 4.7 dokonuje według własnego uznania.


 

5.0 DANE OSOBOWE
 

5.1 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych na stronie, przez Administrację Serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) .), w celu możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 

5.2 Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia.
 

5.3 Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 

5.4 Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z publicznego udostępnienia przez Użytkownika swoich danych osobowych. Odpowiedzialność w tym przypadku spoczywa na Użytkowniku, który udostępnił swoje dane.


 

6.0 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

6.1 Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu publikacji ich w Serwisie.
 

6.2 W przypadku zmian w Regulaminie Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni.
 

6.3 Aktualny Regulamin znajduje się na stronie http://dotyk.org/strona/regulamin
 

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa w szczególności Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 

6.5 Kontakt z Administracją możliwy jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://dotyk.org/strona/kontakt

Polecane